January 2020

Jan 17

Bar Basic
San Diego, CA

Jan 17

Barleymash
San Diego, CA

Jan 18

Open Bar
San Diego, CA

Jan 18

Maverick's Beach Club
San Diego, CA

Jan 19

Maverick's Beach Club
San Diego, CA

Jan 23

Maverick's Beach Club
San Diego, CA

Jan 23

Barleymash
San Diego, CA

Jan 24

The Tavern
San Diego, CA

Jan 24

Thruster's Lounge
San Diego, CA

Jan 25

Maverick's Beach Club
San Diego, CA